Polityka Prywatności

Polityka dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r., informujemy Państwa o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej: „Dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną Danych.
1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Danych?
Administratorem danych osobowych jest CAFE LENIWIEC Szymon Borawski-Reks z siedzibą w Poznaniu, Os. Na Murawie 8/1, 61-655 Poznań, tel. 733004484 , e-mail: info@cafeleniwiec.pl (dalej: „Administrator”).
2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa Dane?
Państwa Dane przetwarzamy zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami prawa w zakresie ochrony Danych. Robimy to, ponieważ wypełniamy:
· zobowiązania wynikające z umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
· obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
Ponadto istotne jest, że:
· możemy przetwarzać Dane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielonej w określonych celach (np. marketingowych poprzez wysyłanie newslettera, informacji o nadchodzących wydarzeniach itp. za pomocą e-mail i/lub SMS).
3. Jakie Dane przetwarzamy?
W celu realizacji zawartych umów, w celu realizacji działań przed zawarciem umowy lub na podstawie udzielonej zgody możemy przetwarzać m.in. takie Dane jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz informacje dotyczące płatności. Nie pozyskujemy i nie przetwarzamy Danych, które nie są niezbędne do wykonania umowy. Dane przetwarzane są zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej przez upoważnionych pracowników Administratora.
4. Komu możemy przekazywać Dane?
Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom jedynie w celu realizacji umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej. Odbiorcami Danych mogą być, w szczególności, upoważnieni pracownicy. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie Danych w celach marketingowych nie będziemy ich udostępniać podmiotom trzecim.
5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa Dane?
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, tj.:
· w zakresie realizacji zawartej umowy – do czasu zakończenia jej realizacji,
· w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;
· w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę – do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
6. Jakie prawa przysługują Państwu aby Dane były odpowiednio chronione?
Macie Państwo prawo:
· żądać dostępu do swoich Danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia;
· wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
· wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
Administrator realizując Państwa prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.
7. Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć Dane?
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa Danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem podanie przez Państwa Danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie Danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem. Zgoda na wykorzystanie Państwa Danych w celach marketingowych jest również dobrowolna i może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Danych do czasu wycofania zgody.
8. Gdzie znajdują się aktualne informacje dotyczące polityki przetwarzania danych osobowych?
Aktualna polityka prywatności znajduje się na stronie internetowej www.cafeleniwiec.pl oraz może zostać Państwu dostarczona na życzenie.